Google+

کنسرت اینترنتی علیرضا قربانی - با من بخوان

تالار وحدت - ۸ خرداد ۹۹ - تهران


عکاس: سجاد احمدی‌مجد


نظر شما درباره این نگاره چیست؟
«نظرات شما را ارج می‌نهیم؛ نظرتان را دیگران به اشتراک بگذارید»

از مجموعه نگاره‌های «کنسرت زنده علیرضا قربانی»
آخرین مجموعه نگاره‌ها
  • کنسرت کیهان کلهر - دی ماه ۹۸ - تهران

  • کنسرت پرواز همای - تیرماه ۹۸

  • کنسرت علیرضا قربانی - با من بخوان

  • کنسرت کیهان کلهر - تیر ۹۸ - تهران

  • کنسرت کیهان کلهر - فروردین ۹۸ - تهران