Google+

خواننده: همایون شجریان
آهنگساز و شاعر: فردین خلعتبری

آلبوم گاه فراموشی - اثر همایون شجریان

 1. د

  در شب بی تو

  فغان ماه بلند است در شب بی تو

  فغان ماه بلند است در شب بی تو

  درآ ز پرده تو ای عشق و آفتابی شو

  به شهر نعره بزن گو به هوش می گردد

  گرش قرار نباشد گریزد آن مه نو

  فغان ماه بلند است در شب بی تو

  درآ ز پرده تو ای عشق و آفتابی شو

  به شهر نعره بزن گو به هوش می گردد

  گرش قرار نباشد گریزد آن مه نو

  به هجر دوست نه خوش می شود زمانه ما

  نه فصل عاشقی ام می ارزد به نیمی جو

  چو بر دمد ز افق در حضور مه خورشید

  قرار ما می نشود باز بی تو از هر دو

  چو بر دمد ز افق در حضور مه خورشید

  قرار ما می نشود باز بی تو از هر دو

  فغان ماه بلند است در شب بی تو

  درآ ز پرده تو ای عشق و آفتابی شو

  به شهر نعره بزن گو به هوش می گردد

  گرش قرار نباشد گریزد آن مه نو

  زمینیان اگر از حال خویش خوش خوانند

  تو آن غزل منه آواز آسمان مشنو

  فغان ماه بلند است در شب بی تو

  فغان ماه بلند است در شب بی تو

  درآ ز پرده تو ای عشق و آفتابی شو

  به شهر نعره بزن گو به هوش می گردد

  گرش قرار نباشد گریزد آن مه نو

  به هجر دوست نه خوش می شود زمانه ما

  نه فصل عاشقی ام می ارزد به نیمی جو

 2. گ

  گاه فراموشی

  ناگاه نهان رفتم تا گاه فراموشی

  آنجا که نهان گفتند اسرار به خاموشی

  ناگاه نهان رفتم تا گاه فراموشی

  آنجا که نهان گفتند اسرار به خاموشی

  از گام چو بیرونم آهنگ دگرگونم

  دل گوش بکن می دان آیین هم آغوشی

  ناگاه نهان رفتم تا گاه فراموشی

  آنجا که نهان گفتند اسرار به خاموشی

  من گم شده بحثم از درس برونم هم

  این کاسه خالی چون بحری است که می نوشی

  ناگاه نهان رفتم تا گاه فراموشی

  آنجا که نهان گفتند اسرار به خاموشی

  هین گام بزن گامی گر پخته و گر خامی

  از آب بخاری کو تا برنزند جوشی

  تا برنکند کوهی فرهادی و اندوهی

  شیرین نشود عشقی تن را نرسد هوشی

  ناگاه نهان رفتم تا گاه فراموشی

  آنجا که نهان گفتند اسرار به خاموشی

  مقصد همه آهنگ است خورشید هماهنگ است

  از بهر سکون می رو ای گام چه می کوشی

  نور است و صدا عالم در خامشی و هردم

  حرفی است که می خواند مستان به فراموشی

  ناگاه نهان رفتم تا گاه فراموشی

  آنجا که نهان گفتند اسرار به خاموشی

  خالی است قدح چون نی از هر دم پی در پی

  بی هوش چه می داند هر چشمی و هر گوشی

 3. م

  مشتاق توام

  مشتاق توام شاید زنگی بزنم در دم

  سنگی بخورد بر سر چنگی بدمد هر دم

  چنگی بدمد هر دم

  دیگر نبود یک دم بر قبله مسلمانی

  دیگر نبود یک دم بر قبله مسلمانی

  مسلخ چه مرا خوش شد تا جان ببرد دردم

  تا جان ببرد دردم

  مشتاق توام شاید زنگی بزنم در دم

  سنگی بخورد بر سر چنگی بدمد هر دم

  چنگی بدمد هر دم

  چون ذکر جدا گردد از معرفت مردم

  صد دست مقلد هم آلوده شود در دم

  مستی است اشارت ها بر حال دگرگونم

  با حال دگرگونم بر دایره می گردم

  مشتاق توام شاید زنگی بزنم در دم

  سنگی بخورد بر سر چنگی بدمد هر دم

  چنگی بدمد هر دم

  آتش چو بجان افتد می سوزد و می سوزم

  بر دشت بیافشانید تا باد برد گردم

  تا باد برد گردم

  ساقی تو به جان من کی روح بیافشانی

  تا شاید از آن ممکن واجب بشود در دم

 4. پ

  پی در پی

  سرمستی نه به من بود نه میخانه و می

  ساقی از پلک تو مستی است مرا پی در پی

  پی در پی

  پی در پی

  پی در پی

  تا که هوشیار شوم نیست طلب جز تو مرا

  ره میخانه نگردید به هوشیاری طی

  مست چنانم من سرگشته و حیران

  که مرا چاره نه وصل است و نه هجران

  چه کنم با توی رم کرده چو آهوی گریزان

  که بمانی بشود دست به دامان تو این زار پریشان

  مست چنانم من سرگشته و حیران

  که مرا چاره نه وصل است و نه هجران

  چه کنم با توی رم کرده چو آهوی گریزان

  که بمانی بشود دست به دامان تو این زار پریشان

  از سر زلف تو شب چاره درویشان است

  به درازا بکشد پرسه ما چون شب دی

  به درازا بکشد پرسه ما چون شب دی

  نشمارید قدح مست از اعداد رها است

  چون ندانید که آغازش و انجامش کی

  مست چنانم من سرگشته و حیران

  که مرا چاره نه وصل است و نه هجران

  چه کنم با توی رم کرده چو آهوی گریزان

  که بمانی بشود دست به دامان تو این زار پریشان

  مست چنانم من سرگشته و حیران

  که مرا چاره نه وصل است و نه هجران

  چه کنم با توی رم کرده چو آهوی گریزان

  که بمانی بشود دست به دامان تو این زار پریشان

  به جهت مشرق و مغرب نه شمال و نه جنوب

  تو بجو ساقی ما را ز خراسان تا ری

 5. خ

  خواب خاکی

  چه دیدم من در آن شب میان خواب خاکی

  چه می گفت آنکه می خواند مرا بر قاب خاکی

  چه خواندند و شنیدند ازین خاکی والا

  نشان می داد ره نورش به هر مهتاب خاکی

  منور سایه اش مهرش فزون بر هر چه خورشید

  هزار افسانه می گویند ازین ارباب خاکی

  میان هرچه تاریکی مرا می خواند روشن

  میان هرچه تاریکی مرا می خواند روشن

  چه نوری بود بر تاریکی اصحاب خاکی

  من و خاک و جهان و قدسیان مقلوب مهرش

  من و خاک و جهان و قدسیان مقلوب مهرش

  ز اشک خاکی اش جوشیده هر دم آب خاکی

  ز اشک خاکی اش جوشیده هر دم آب خاکی

  هر آنچه گفته اند از آسمان ها غفلتی بود

  بنازم بر زبان خاکی و القاب خاکی

  چه دیدم من در آن شب میان خواب خاکی

  چه می گفت آنکه می خواند مرا بر قاب خاکی

  چه خواندند و شنیدند ازین خاکی والا

  نشان می داد ره نورش به هر مهتاب خاکی

  منور سایه اش مهرش فزون بر هر چه خورشید

  هزار افسانه می گویند ازین ارباب خاکی

  میان هرچه تاریکی مرا می خواند روشن

  میان هرچه تاریکی مرا می خواند روشن

  چه نوری بود بر تاریکی اصحاب خاکی

  کتاب قدسیان می را نجس خواند بر آنان

  مطهر شد شراب از زخمه مضراب خاکی

  به خاکت ره مده هر عرشی و هر آسمانی

  مگر ما را چه شد از وصلت و انساب خاکی

  چه دیدم من در آن شب میان خواب خاکی

  چه می گفت آنکه می خواند مرا بر قاب خاکی

  چه خواندند و شنیدند ازین خاکی والا

  نشان می داد ره نورش به هر مهتاب خاکی

 6. ب

  با تو مست

  می ز دستم چون نریزد هوش بردی از سرم

  هرچه دارم می دهم یکباره نازت می خرم

  فرق مستی مدام ما و خمر دوستان

  هیچ نبود جز خرامان نگار در برم

  می ز دستم چون نریزد هوش بردی از سرم

  هرچه دارم می دهم یکباره نازت می خرم

  فرق مستی مدام ما و خمر دوستان

  هیچ نبود جز خرامان نگار در برم

  گر پریشان می شود هر صبح جمع خاطرم

  من چرا در فکر راه و رسم شام آخرم

  می ز دستم چون نریزد هوش بردی از سرم

  هرچه دارم می دهم یکباره نازت می خرم

  می ز دستم چون نریزد هوش بردی از سرم

  هرچه دارم می دهم یکباره نازت می خرم

  محتسب را گو بخسب و مدعی را گو خموش

  محتسب را گو بخسب و مدعی را گو خموش

  هرچه در بازار خوانند و شنیدند از برم

  هرچه در بازار خوانند و شنیدند از برم

  امشب از دالان حرفم گر تو رخصت می دهی

  هدیه چشم خمارت صد غزل می آورم

  هدیه چشم خمارت صد غزل می آورم

  هدیه چشم خمارت صد غزل می آورم

  می ز دستم چون نریزد هوش بردی از سرم

  هرچه دارم می دهم یکباره نازت می خرم

 7. ن

  نشان

  وای منم نشان تو صورت و استخوان تو

  از تو به من رسیده هم دیده و هم زبان تو

  آه که بی تو هم توام بی نظر و نظر منم

  لحظه مرگ می رسد جمله جان زجان تو

  جمله جان زجان تو

  ساحت اگر تو می شوی راحت اگر تو می شوی

  سختی ماجرا منم دلخوشی ام توان تو

  دلخوشی ام توان تو

  وای منم نشان تو صورت و استخوان تو

  از تو به من رسیده هم دیده و هم زبان تو

  آه که بی تو هم توام بی نظر و نظر منم

  لحظه مرگ می رسد جمله جان زجان تو

  جمله جان زجان تو

  این تن و سایه نور تو غیبت من حضور تو

  آنچه که جهل ما بود عظمت نکته دان تو

  هر جسدی حیات تو زنده ما زکات تو

  مال سوا نمی شود قیمت من قران تو

  روی تو چون مرا شده از چه نهان تو بیهده

  می کشی ام به میکده منزل من جهان تو

  منزل من جهان تو

  منزل من جهان تو

  منزل من جهان تو

 8. م

  محرم به اسرار

  کی می شود حاضر شوی محرم به اسرارت شوم

  یا تو اسیر من شوی یا من گرفتارت شوم

  کی می شود در شک تو یک دم یقین باشد مرا

  تا در صف کفار تو جمعی اغیارت شوم

  از چشمت افتادم مگرچند این عذابم می دهی

  یکتا نباشم در برت در بین اقمارت شوم

  فرصت نمی خواهم دگر تا شرح عشق گویمت

  دیگر نمی خواهم تو را تا عاشق زارت شوم

  چون یک قئم پا می نهم افسوس گر پا می کشی

  زینهار فرصت می دهی این بار زینهارت شوم

  از چشمت افتادم مگرچند این عذابم می دهی

  یکتا نباشم در برت در بین اقمارت شوم

  من خواب دیدم شاهدم بردار و مشهودی مرا

  بگذار در خواب خودم یکبار بر دارت شوم


آلبوم موسیقی «گاه‌فراموشی» به خوانندگی «همایون شجریان» و آهنگسازی «فردین خلعتبری». این آلبوم شامل هشت قطعه موسیقی با کلام است، که بر روی اشعاری از فردین خلعتبری ساخته شده است.

نظر شما چیست؟
«نظر شما مهم است؛ نظرتان را دیگران به اشتراک بگذارید»

چکامه
آخرین آلبوم‌های برگزیده موسیقی
 • گاه فراموشی

 • موسیقی ایران

 • قسم به نرگس مست

 • داستان دوستی

 • جانا

خواننده‌ها و هنرمندان موسیقی
 • محمدرضا شجریان

 • همایون شجریان


 • آتنا اشتیاقی

 • آرش اوستا

 • آرش عدل پرور

 • آرمان گرشاسبی

 • آرون افشار

 • آریا عظیمی نژاد

 • آرین نایینی

 • آزاده مهدوی آزاد

 • آصف آریا

 • احسان خواجه امیری

 • اردشیر کامکار

 • اشکان خطیبی

 • اشکان کمانگری

 • اشکان هاشمی

 • اشوان

 • امو بند

 • امید حاجیلی

 • امید نعمتی

 • امیر تاجیک

 • امیر عظیمی

 • امیر هوشنگ ابتهاج

 • امیر یار

 • امیراشکان غلامی

 • امیرعباس گلاب

 • امین بانی

 • امین توانافر

 • امین حبیبی

 • امین شریفی

 • امین هنرمند

 • امین یزدانی

 • انوشیروان روحانی

 • اهورا ایمان

 • ایمان کریوند

 • ایوان بند

 • ایوب صادقی

 • ایهام

 • بابک جهانبخش

 • بابک رادمنش

 • بابک مافی

 • بردیا صدرنوری

 • برزو ارجمند

 • بنیامین بهادری

 • بهاره رهنما

 • بهرام دهقانیار

 • بهنام بانی

 • بهنام صفوی

 • پازل باند

 • پرستو صابری

 • پرواز همای

 • پرویز پرستویی

 • پشنگ کامکار

 • پوریا اخواص

 • پوریا اخواص

 • پویا سرایی

 • پویان آزاده

 • پویان عطایی

 • پیمان خازنی

 • پیمان شیرالی

 • جاوید افسری راد

 • جلال امیرپورسعید

 • جمشید پورمهر

 • جهانشاه صارمی

 • چارتار

 • چکامه

 • حامد برادران

 • حامد زمانی

 • حامد همایون

 • حامی

 • حبیب خزایی فر

 • حجت اشرف زاده

 • حسام الدین سراج

 • حسام سبزیان

 • حسن کامکار

 • حسین بهروزی نیا

 • حسین پاکدل

 • حسین علیزاده

 • حسین علیشاپور

 • حمید عسکری

 • حمید گودرزی

 • حمید هیراد

 • حمیدرضا خبازی

 • خسرو شکیبایی

 • داوود ورزیده

 • دنگ شو

 • دیبا فاضل نیا

 • راحله برزگری

 • رستاک حلاج

 • رضا بهرام

 • رضا رستمیان

 • رضا صادقی

 • رضا یزدانی

 • روزبه بمانی

 • روزبه نعمت‌الهی

 • رهام صفوی

 • زانیار خسروی

 • سالار عقیلی

 • سامان جلیلی

 • سپنتا مجتهدزاده

 • سپهر امیری

 • سپیده رئیس سادات

 • سجاد شوشتری

 • سحر محمدی بروجردی

 • سروش فیروزیان

 • سعید شهروز

 • سعید طامهری

 • سهراب پورناظری

 • سیامک جهانگیری

 • سیامک عباسی

 • سیاوش ایمانی

 • سیاوش عظیمی

 • سیروان خسروی

 • سیما بینا

 • سینا حجازی

 • سینا درخشنده

 • سینا سرلک

 • سینا شعبانخانی

 • شاهد سبحانی فر

 • شایان گرجی دوز

 • شهاب رمضان

 • شهاب مظفری

 • شهاب ناطقی

 • شهرام خلیل مقدم

 • شهرام شکوهی

 • شهرام میرجلالی

 • شهرام ناظری

 • شهریار خسروی

 • علا بهرامی

 • علی اصحابی

 • علی اصغر شاه زیدی

 • علی اکبر شکارچی

 • علی پهلوان

 • علی جعفری پویان

 • علی رضایی

 • علی زند وکیلی

 • علی عبدالمالکی

 • علی قمصری

 • علی لهراسبی

 • علی مقدم

 • علی یاسینی

 • علیرضا افتخاری

 • علیرضا روزگار

 • علیرضا طلیسچی

 • علیرضا عصار

 • علیرضا قرائی منش

 • علیرضا قربانی

 • علیرضا کاوئی

 • علیرضا مشایخی

 • عماد طالب‌زاده

 • غلامحسین بنان

 • فاطمه دهقانی

 • فرزاد فرزین

 • فرواگ

 • فرهاد مجذوب

 • فریان

 • فریبرز لاچینی

 • فرید نجم الدین

 • فریدون آسرایی

 • فریدون مشیری

 • فواد معماریان

 • کامران تفتی

 • کاوه آفاق

 • کاوه صالحی

 • کیان بابان زاده

 • کیان پورتراب

 • کیوان ساکت

 • گرشا رضایی

 • گروه آدمک

 • گروه آریان

 • گروه بمرانی

 • گروه پالت

 • گروه پالیز

 • گروه پیلدم

 • گروه چارداش

 • گروه دارکوب

 • گروه دال

 • گروه داماهی

 • گروه رادیو

 • گروه سون

 • گروه موسیقی رستاک

 • گروه هترا

 • مازیار فلاحی

 • ماکان بند

 • مانی رهنما

 • مجتبی شاه علی

 • مجید اخشابی

 • مجید درخشانی

 • محسن ابراهیم زاده

 • محسن چاوشی

 • محسن نامجو

 • محسن یگانه

 • محمد اسماعیل قنبری

 • محمد اصفهانی

 • محمد زند وکیلی

 • محمد علیزاده

 • محمد معتمدی

 • محمدرضا فروتن

 • محمدرضا گلزار

 • محمدرضا هدایتی

 • محمود جهان

 • مرتضی پاشایی

 • مرتضی جهانی

 • مریم حیدرزاده

 • مژگان شجریان

 • مسعود شعاری

 • مسعود صابری

 • مسعود صادقلو

 • مسعود نکویی

 • مسیح عدل پرور

 • مصباح قمصری

 • مصطفی حامدی

 • معین زندی

 • ملینا دولتی

 • مهدی احمدوند

 • مهدی امامی

 • مهدی جهانی

 • مهدی نظری

 • مهدی یراحی

 • مهدی یغمایی

 • مهدیه محمدخانی

 • مهران مدیری

 • مهرداد پیکرزاده

 • مهسا عظیمی

 • مهسا مرعشی

 • مهیار علیزاده

 • میثم ابراهیمی

 • میدیا فرج نژاد

 • میلاد بابایی

 • میلاد درخشانی

 • میلاد محمدی

 • میلاد ملک

 • ناصر مسعودی

 • نجوا خبازیان

 • نگار خارکن

 • نیلوفر محبی

 • وحید تاج

 • هادی فیض آبادی

 • هژیر مهرافروز

 • همایون خرم

 • هوروش بند

 • هوشنگ کامکار

 • هیوا سیفی زاده

 • یمین غفاری